Regulamin płatności i rezerwacji:

1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości rezerwacji na konto bankowe.

2. Płatności należy dokonać do 24h (w przypadku weekandow prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności na adres info@góralska.pl ) od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym wcześniej z wynajmującym pokój.

3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

4. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką lub kartą płatniczą.

5. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.

6. Nie wykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji , nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

7. Rezerwujący i wynajmujący ma prawo do odwołania rezerwacji do 5h po jej zawarciu bez podania przyczyny.

8. Odwołanie rezerwacji spowodowanych restrykcjami COVID 19. Zaliczka, zostanie zwrócona w formie Voucheru na pobyt w naszej Villi do wykorzystania w okresie 24 miesięcy.

 

Regulamin pensjonatu:

§ 1

Pokój/ apartament wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 14:30 do godziny 10:00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu podczas rezerwacji, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić obsłudze pensjonatu do godziny 10:00 w dniu wymeldowania. Pracownicy obsługi pensjonatu uwzględnią życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych pokoi.

Nieopuszczenie apartamentu do godziny 10:00 w dniu wymeldowania, bez zgłoszenia tego obsłudze pensjonatu traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. Opłata za dodatkowy okres pobytu zostanie naliczona w oparciu o ceny obowiązujące w dniu przedłużenia.

§ 2

Gość nie może przekazać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

Osoby niezameldowane w GORALSKIEJ VILLI mogą przebywać gościnnie w apartamencie od godz. 7:00 do godz. 22:00 i w dodatku zgłoszone obsłudze obiektu. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju po godz. 22:00 równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej według pełnych cen, obowiązujących w dniu dokwaterowania.

Pracownicy obsługi pensjonatu odmówią dokwaterowania dodatkowej osoby do pokoju, w którym zakwaterowana jest już maksymalna ilość osób.

§ 3

Cisza Nocna trwa od godziny 22:00 do 7:00. Zachowanie Gości lub osób korzystających z usług GORALSKIEJ VILLI nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób przebywających w obiekcie. W przypadku uporczywego lub szczególnie nagannego zakłócania pobytu innych osób przez Gościa lub osobę korzystającą z usług GORALSKIEJ VILLI , obsługa pensjonatu ma prawo odmowy dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty za pozostałą część pobytu.

W przypadku, gdy na skutek zachowania Gościa lub osoby korzystającej z usług GORALSKIEJ VILLI, obsługa pensjonatu, zmuszona będzie do wezwania ochrony, kosztami takiej interwencji zostanie obciążona osoba której zachowanie spowodowało konieczność wezwania pracowników firmy ochroniarskiej.

§ 4

Gość pensjonatu winien wpłacić zaliczkę za pobyt przed przyjazdem (do24h od daty rezerwacji), resztę należności za pobyt należy uregulować w dniu przyajzdu.

§ 5

Do czynności zameldowania wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku gości nie posiadających obywatelstwa polskiego Recepcja ma prawo do wykonania kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§ 6

GORALSKA VILLA świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o zgłaszanie ich obsłudze pensjonatu. GORALSKA VILLA ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu, profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług, sprzątanie pokoi i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń w ustalonym wraz z Gościem zakresie.

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych GORALSKIEJ VILLI, które powstały z jego winy lub z winy osób odwiedzających. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego pokoju przez Gościa równoznaczne jest z tym, że pokój został oddany do użytku w stanie niebudzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.

W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły zostać usunięte GORALSKA VILLA dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości zamienić apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 7

Gość powinien zawiadomić obsługę pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność GORALSKIEJ VILLIA z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu obsłudze pensjonatu.

§ 8

Na życzenie Gościa obsługa pensjonatu świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą; GORALSKA VILLA może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§ 9

GORALSKA VILLA nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pojazdu pozostawionego przez Gościa na parkingu.

§ 10

W przypadku rzeczy pozostawionych w pokoju po jego opuszczeniu zostaną one odesłane na koszt Gościa na wskazany przez Niego adres. W przypadku braku wskazania przez Gościa adresu lub w przypadku braku osobistego odbioru przez Gościa w ciągu 30 dni od daty wyjazdu z pensjonatu rzeczy ulegają ekspropriacji.

§ 11

GORALSKA VILLA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Pralni, oraz w Przechowalni sprzętu rekreacyjnego.

§ 12

We wszystkich pokojach, apartamentach i ich balkonach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Naruszenie tego zakazu może spowodować odmówienie dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążenie Gościa opłatą dodatkową w wysokości 500,00 zł doliczoną do kosztów pobytu- na pokrycie kosztów prania tkanin, odświeżania apartamentu oraz wyłączenia go z wynajmu. Dodatkowo ze względów na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokoju nie wolno używać jakichkolwiek przedmiotów i urządzeń mogących stworzyć zagrożenie pożarowe. Jednocześnie zabrania się wnoszenia do pokoju materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. Dodatkowo zakazane jest palenie świec w pokojach i apartamentach.

§ 13

W przypadku zgubienia kluczy do pokoju naliczona zostaje opłata w wysokości 50,00 zł - doliczana do kosztów pobytu.

§ 14

Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od GORALSKIEJ VILLI w przypadku nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty z niewykorzystane świadczenia

§ 15

Obowiązuje zakaz wnoszenia nart i butów narciarskich.

§ 16

Korzystanie z „HOME SPA”

GÓRALSKA VILLA oferuje dodatkowo nieodpłatnie korzystanie z domowego SPA w godzinach od 16:00 do 21:00, bądź odpłatnie w godzinach od 21:00 do 24:00 w cenie 79zł. Zakaz wejścia dla dzieci do lat 16 bez opieki rodziców. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za dzieci jak i wyposażenie, będące w domowym spa. Goście maja prawo do bezpłatnej rezerwacji 1,5h korzystania z home spa na dwa dni pobytu.

§ 17

Wszystkie spory miedzy wynajmującym a najemcą, będą rozstrzygane przez okręg sądowy odpowiadający adresowi zarejestrowanej działalności gospodarczej Góralskiej Villi.

§18

REKLAMACJE

Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

Reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.

Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia do Usługodawcy, na warunkach opisanych powyżej.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny Klienta.

W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, termin, o którym mowa powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.

RODO

Klauzula informacyja stosowanej po rozpoczęciu stosowania RODO – w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monika Chrast prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Chrast, Suche 4a, 34 -520 Poronin, NIP: 7361726549, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Kontakt do administratowa możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: info@goralskavilla.pl lub pisemnie na adres: Suche 4a, 34-520 Poronin.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług, rozpatrzenie skarg i reklamacji, dochodzenie roszczeń związanych z umową, windykacja należności, wykonanie obowiązków podatkowych oraz rachunkowych. Pozyskane przez Nas dane osobowe przekazujemy innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (na przykład: Urząd Skarbowy, PIP, ZUS, Urząd Miasta Zakopane), podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność (systemów komuterowych, hostigu) oraz podmiotom świadczącym usługi ksiegowo – kadrowe oraz prawne.

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

5) podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług i wykonania nałożonych na administratora obowiązków (w tym opłaty miejscowej). W przypadku niepodania danych koniecznych do zawarcia takiej umowy, administrator odmówi jej zawarcia, ze względu na brak możliwości jej wykonania.

6) posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

przenoszenia danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia w tym przedmiocie za pośrednictwm poczty e-mail lub pisemnie adres pocztowy administratora.

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8) Pani/Pana dane osobowe dotyczące zawartych umów będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy. Dane zawarte w dokumentach rozliczeniowych będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawienia zobowiązania podatkowego, chyba, że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Dokumenty zwiąane z reklamacjami będą przechowywane przez okres jednego roku od czasu zakończenia procesu reklamacji. Dokumenty pozyskane z zystemów rezerwacyjnych będą przechowywane przez okres trzech lat.